نشست مشترک دبیران اقامه نماز دانشگاه ها با ستاد اقامه نمار استان

اعضای جلسه در مورد تفاهم نامه های بومی ، طرح معراج، سامانه سجاده و نحوه تعامل بیشتر با ستاد اقامه نماز استان به هم اندیشی پرداختند.
این نشست با حضور مسئولین ستاد اقامه نماز استان و دبیران اقامه نماز دانشگاه ها در سالن کنفرانس معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برگزار گردید.

کلمات کلیدی